IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 Zastrzeżenie

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 października 2017 r.  Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa (www.ipopematfi.pl) oraz Oferującego (www.ipopemasecurities.pl).  

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

 

 


Fundusz dąży do generowania zysków w każdych warunkach

 


Szeroki wybór klas aktywów do portfela funduszu

 


Rozpocznij inwestowanie już od 5000zł.
 
 
 

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2018-09-28

Dzień   --  
Miesiąc 0,72%
Kwartał 0,53%
Pół roku 1,81%
Rok   --  
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 1,85%
2017   --  
2016   --  
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 1,85%

Polityka inwestycyjna

  • Fundusz aktywnie zarządza alokacją w akcje i obligacje.
  • Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach.
  • Preferowane są akcje spółek o ponadprzeciętnej dynamice dochodów lub o znaczącym udziale w rynku na tle swojej branży.
  • Przy wyborze instrumentów dłużnych (skarbowych i korporacyjnych) kierujemy się najwyższą możliwą do osiągnięcia w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego stopą zwrotu przy akceptowanym poziomie ryzyka.
  • Emitenci obligacji korporacyjnych podlegają skrupulatnej ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej.
  • Płynność portfela pozwala na szybką reakcję w momentach "zwrotnych" dla rynku.
  • Benchmark: brak

 

O korzyściach inwestowania w fundusz IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus
opowiada Jarosław Jamka, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI SA
w wywiadzie dla newsrm.tv 17 listopada 2017r.

Dla kogo?

Fundusz dedykowany Klientom posiadającym nadwyżki finansowe, skłonnym zainwestować część środków w instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym i akceptującym ryzyko zmienności wyniku wynikające z tych inwestycji. Produkt odpowiedni dla osób poszukujących eskpozycji na rynkach krajowych i zagranicznych, mających długoterminowy horyzont inwestycyjny- minimum 4 lata.

Zarządzający

Łukasz Jakubowski

Doradca Inwestycyjny, CFA

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Bogusław Stefaniak

Zarządzający funduszami

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony również jako Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2018-10-09 Ogłoszenie o wykupie CI IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 9 października 2018 roku
2018-10-09 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii J IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 9 października 2018 roku
2018-09-04 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii J
2018-08-27 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii I IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 27 sierpnia 2018 roku
2018-08-02 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii I
2018-07-25 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii H IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 25 lipca 2018 roku
2018-07-04 Ogłoszenie o wykupie CI IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 4 lipca 2018 roku
2018-07-03 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii H
2018-06-25 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii G IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 25 czerwca 2018 roku
2018-06-05 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii G
2018-05-25 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii F IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 25 maja 2018 roku
2018-05-04 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii F
2018-04-25 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii E IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 25 kwietnia 2018 roku
2018-03-26 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii D IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 26 marca 2018 roku
2018-02-26 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii C IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 26 lutego 2018 roku
2018-01-25 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii B IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 25 stycznia 2018 roku
2018-01-04 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 4 stycznia 2018 roku
2018-01-03 Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii B
2017-11-27 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ z dnia 27 listopada 2017 roku

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X