IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacje o funduszu
Zasady Inwestowania
Tabela opłat
 

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("IPOPEMA SFIO") to fundusz parasolowy z wydzielonymi sześcioma subfunduszami różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. IPOPEMA SFIO stworzony został z myślą o tym, aby w ramach jednego rozwiązania zapewnić możliwość wyboru produktu będącego najwierniejszą odpowiedzią na potrzeby Klienta. Szczegółowe informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdują się w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO.

W ramach Funduszu IPOPEMA SFIO: 

  • w grudniu 2011 r. zostały uruchomione trzy subfundusze IPOPEMA: Obligacji, Agresywny i Makro Alokacji,
  • w listopadzie 2012 r. zostały uruchomione dwa subfundusze IPOPEMA: Małych i Średnich Spółek i Gotówkowy,
  • w grudniu 2012 r. został uruchomiony Subfundusz IPOPEMA Short Equity

W dniu 02.03.2015 został uruchomiony nowy Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS w ramach Funduszu IPOPEMA SFIO.

 

PIERWSZE ZLECENIE

Rozpoczęcie inwestycji jest proste. Wystarczy udać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do placówki jednego z naszych dystrybutorów. Na miejscu należy wypełnić i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr w Funduszu, a następnie dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

 

KOLEJNE WPŁATY, CZYLI WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Jeśli Uczestnik posiada już otwarty rejestr w danym Subfunduszu, może samodzielnie dokonywać kolejnych wpłat przelewem na rachunek nabyć danej kategorii ju. Subfunduszu, bez konieczności wizyty w placówce.

 


 

MINIMALNA WPŁATA OTWIERAJĄCA REJESTR I WPŁATA KOLEJNA 

  Pierwsza Kolejna
Subfundusz IPOPEMA Agresywny kat. A 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Kat. A 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. A 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy kat. A 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Malych i Średnich Spółek kat. A 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. A os. Fiz. 40000,00 EUR 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. A instyt. 20 000,00 5 000,00
Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS kat.A 20 000,00 5 000,00

  

  Pierwsza Kolejna
Subfundusz IPOPEMA Agresywny kat. B 500,00 100,00
Subfundusz IPOPEMA Makro alokacji Kat. B 500,00 100,00
Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. B 500,00 100,00
Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy kat. B 500,00 100,00
Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek  kat. B 500,00 100,00
Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. B os. Fiz. 40000,00 EUR 100
Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. B instyt. 500 100
Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS kat. B 500 100

  


 

 NUMERY RACHUNKÓW NABYĆ  

Kategoria A

Numer rachunku bankowego

Subfundusz  IPOPEMA Agresywny

06 1140 1010 0000 5371 0400 3002

Subfundusz  IPOPEMA Makro Alokacji

35 1140 1010 0000 5371 0400 5002

Subfundusz  IPOPEMA Obligacji

64 1140 1010 0000 5371 0400 7002

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

98 1140 1010 0000 5371 0400 6002 

Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

69 1140 1010 0000 5371 0400 4002

Subfundusz IPOPEMA Short Equity - instytucje

40 1140 1010 0000 5371 0400 2002 

Subfundusz IPOPEMA Short Equity - ososby fizyczne  

98 1140 1010 0000 5371 0400 2025 

Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS

83 1140 1010 0000 5371 0401 5002

 

Kategoria B

Numer rachunku bankowego

Subfundusz IPOPEMA Agresywny

49 1140 1010 0000 5371 0400 3004

Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

78 1140 1010 0000 5371 0400 5004

Subfundusz IPOPEMA Obligacji

10 1140 1010 0000 5371 0400 7004

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

44 1140 1010 0000 5371 0400 6004 

 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

15 1140 1010 0000 5371 0400 4004 

Subfundusz IPOPEMA Short Equity - instytucje

 83 1140 1010 0000 5371 0400 2004 

Subfundusz IPOPEMA Short Equity - osoby fizyczne

44 1140 1010 0000 5371 0400 2027

Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS

56 1140 1010 0000 5371 0401 5003

 


 WPŁATY POD ZLECENIE

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem TFI, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule  przelewu następujących danych:

  • numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
  • imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
  • numer Rejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

 

WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Uczestnicy posiadający aktywne rejestry Funduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Funduszu – wystarczy dokonać Przelewu środków na rachunek bankowy właściwy dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
  • numer rejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/numer REGON.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji  w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

Uwaga: Po otrzymaniu numeru Rejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Rejestrze Uczestnika.

  


INFORMUJEMY, ŻE WYSOKOŚĆ OPŁATY MANIPULACYJNEJ I ZASADY NALICZANIA OPŁATY MANIPULACYJNEJ OD ZLECENIA NABYCIA, ZLECENIA KONWERSJI I ZLECENIA ZAMIANY SĄ PODANE NA STORNIE INTERNETOWEJ FUNDUSZU W ZAKŁADCE „TABELA OPŁAT”.


 

 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

STOSOWNA PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

 

 Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i kategorii B

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych

w Funduszu

Subfundusz

IPOPEMA

Agresywny

Subfundusz

IPOPEMA

Makro Alokacji

Subfundusz

IPOPEMA

Małych i Średnich Spółek 

Subfundusz

IPOPEMA

Gotówkowy 

Subfundusz

 IPOPEMA

Obligacji

      Subfundusz

  IPOPEMA

Dłużny

Subfundusz 

IPOPEMA

Short Equity  

Subfundusz

IPOPEMA

m-INDEKS

0 – 5 000,00 zł

 

4,0%

3,0%

 4,0%

0% 

0,9%

0,9%

3,0% 

4,0%

5 000,01 zł – 20 000,00 zł

3,5%

2,5%

 3,5%

 0%

0,7%

0,7%

 2,5%

3,5%

20 000,01 zł – 50 000,00 zł

3,0%

2,0%

 3,0%

 0%

0,5%

0,5%

 2,0%

3,0%

50 000,01 zł – 100 000,00 zł

2,0%

1,5%

 2,0%

 0%

0,3%

0,3%

 1,5%

2,0%

100 000,01 zł – 200 000,00 zł

1,5%

1,0%

 1,5%

 0%

0,2%

0,2%

 1,0%

1,5%

Od 200 000,01 zł

 

1,0%

0,75%

 1,0%

 0%

0,1%

0,1%

 0,75%

1,0%

 

 

Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

 

Opłata przy zamianie lub konwersji Jednostek Uczestnictwa

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Konwersji albo Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji albo Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji albo Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Opłata za zamianę nie jest pobierana.

Opłata za konwersję nie jest pobierana.

 

Zamiana Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity  

Subfundusz IPOPEMA Short Equity stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, a zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych zamiana pomiędzy subfunduszami stosującymi zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego a subfunduszem stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego jest niemożliwa. W związku z tym, zamiana do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity jest niemożliwa.

  

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B zbywanych w ramach produktu Lokata z Funduszem za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. jest pobierana w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia nabycia w ramach tego produktu w wysokości 3%. Podstawą naliczania opłaty dla danego zlecenia jest wartość (na dzień realizacji danego zlecenia odkupienia) odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałych przypadkach opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

  

Opłata stała za zarządzanie

Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie  (od wartości aktywów Subfunduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym).

 

 

Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Subfundusz IPOPEMA Obligacji

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek 

 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

Subfundusz IPOPEMA Short Equity

Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS

Subfundusz IPOPEMA Dłużny

 kategoria A

 3,2% 

  2,9% 

1,5% 

 3,2%

 0,75%

 3,2%

2%

1,0%

 kategoria B

3,8%

 3,5%

 1,75%

 3,8%

 1,0%

 3,8%

2,5%

1,25%

 

Zmienna opłata za zarządzanie

 

Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek 

Subfundusz IPOPEMA Dłużny

Subfundusz IPOPEMA 

Gotówkowy 

Subfundusz IPOPEMA

Obligacji

Subfundusz IPOPEMA Short Equity 

Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS

15% od zysku ponad benchmark

10% od zysku ponad benchmark

10% od zysku ponad benchamrk 

20% od zysku ponad benchmark

 wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane 

wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane

wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane 

wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane

 

 

 

Subfundusz IPOPEMA Obligacji

Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów w długim okresie, osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż na inwestycji w depozyt.

Co najmniej 50% portfela stanowią lokaty w obligacje Skarbu Państwa, pozostałą część stanowią instrumenty pieniężne oraz inne instrumenty dłużne. Aktywne dostosowanie ekspozycji ryzyka stopy procentowej do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach papierów dłużnych w Polsce i za granicą.

 

 

Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w róznych fazach globalnego, regionalnego, i lokalnego cyklu koniunkturalnego.

Dobór klas aktywów jest zgodny ze światowym i krajowym cyklem koniunkturalnym oraz jest aktywne zabezpieczanie osiąganych stóp zwrotu poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych.

 

Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu z rynku akcji w długim horyzoncie czasowym.

Subfundusz jest ekspozycją na polski rynek akcji z bardzo istotnym komponentem selekcji spółek w oparciu o fundamentalne podejście zespołu zarządzania aktywami, udział akcji w portfelu to 70% - 100%. Poprzez dobór najbardziej płynnych akcji jest spośród spółek o dobrych perspektywach wzrostu.

 

 

Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

Cel inwestycyjny: wzrost wartość aktywów w krótkim i średnim okresie, osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż na inwestycji w depozyt, przy założeniu ochrony realnej wartości powierzonych środków. Średnia duracja portfela lokat Subfunduszu nie będzie dłuższa niż 12 miesięcy.

Lokaty Subfunduszu będą dokonywane w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe posiadające wysoki rating inwestycyjny uznanej na świecie agencji ratingowej (np. A3 Standard&Poor's) oraz instrumenty rynku pieniężnego. 

 

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu z rynku akcji w segmencie małych i średnich spółek w długim horyzoncie czasowym.

Subfundusz jest ekspozycją na polski rynek akcji z bardzo istotnym komponentem selekcji spółek w oparciu o fundamentalne podejściem zespołu zarządzania aktywami. Udział akcji w portfelu między 70% a 100%. Dobór spółek o dobrych perspektywach wzrostu i dobrej płynności.  

 

Subfundusz IPOPEMA Short Equity

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w czasach dekoniunktury na GPW (w segmencie WIG20).

Subfundusz jest ekspozycją na instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych stanowi od 80 do 100% wartości aktywów, pozostałą część portfela stanowi wartość nabytych opcji oraz wartość depozytów zabezpieczających w ramach zawieranych kontraktów terminowych (od 0% do 20% wartości aktywów).
 

Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS

Istotą Subfunduszu jest jak najwierniejsze odwzorowanie składu indeksu mWIG40 - zarządzający kupuje akcje spółek w takich proporcjach, aby portfel subfunduszu odpowiadał w każdym dniu składowi indeksu mWIG40.

 

 

Subfundusz IPOPEMA Dłużny

Subfundusz inwestuje w obligacje skarbowe polskie i zagraniczne, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym.

2015-08-11

Komentarz inwestycyjny na sierpień 2015 r.

zobacz
2015-08-04

Informujemy, że od dnia 01.08.2015 r. Funduszem ALIOR SFIO zarządza firma Money Makers TFI S.A.

2015-07-01

Przejęcie zarządzania ALIOR Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Otwartego przez Money Makers Spółka Akcyjna.

zobacz
2015-06-26

Informacja o stopie redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych złożonych przez uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-06-08

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych od uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-03-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż akcji

zobacz
2014-12-01

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż obligacji.

zobacz
2014-08-04

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz
2014-06-30

Informacja w sprawie spadku Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-06-23

Informacja na temat transakcji zbycia obligacji z IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do Spółki zależnej

zobacz
2014-06-17

Informacja w sprawie wykupu certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-05-06

W dniu 5 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy Alior SFIO. Nowym podmiotem zarządzającym wszystkimi subfunduszami Alior SFIO jest Money Makers S.A. z siedzibą w Warszawie.

2014-02-07

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IPOPEMA TFI S.A. podjął decyzję o wydłużeniu czasu trwania funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do dnia 29 grudnia 2015 r.

zobacz
 

You may need to install or upgrade Flash Player.

Get Adobe Flash player