IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych

Informacje o funduszu
Zasady Inwestowania
 


Inwestycje w mieszkania dla młodej klasy średniej

IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych to unikalna propozycja inwestycyjna. Chcemy zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu przy relatywnie niższym poziomie ryzyka dzięki inwestycjom w starannie wyselekcjonowane nieruchomości mieszkaniowe w aglomeracji warszawskiej, spełniające kryteria mieszkań dla młodej klasy średniej. Proces inwestycyjny zakłada lokowanie aktywów w mieszkania w bardzo wczesnej fazie realizacji, po dogłębnej analizie z punktu widzenia atrakcyjności mieszkań i lokalizacji, sytuacji prawnej projektu oraz analizie finansowej dewelopera.

Źródło zysku dla klienta:

Dyskonto za przedpłatę gotówkową.
Możemy opłacić nawet całość wartości mieszkania – daje nam to przewagę, gdyż standardem rynkowym jest niewielka opłata rezerwacyjna. Dzięki temu deweloper nie musi finansować obligacjami lub kredytem tej części projektu, która przypada na nasze mieszkania.

Zniżka hurtowa za ilość kupionych mieszkań.
10%-zniżka za kupienie 10%-15% mieszkań jest jak najbardziej możliwa dzięki sile przetargowej funduszu.

Selekcja mieszkań i wartość dodana.
Ceny mieszkań są coraz bardziej zróżnicowane w ramach jednego budynku. Już dziś obserwujemy różnice między atrakcyjnymi i przeciętnymi mieszkaniami w tym samym projekcie. Wyższe marże uzyskamy dzięki aranżacji architektonicznej rozkładów mieszkań.

 

 

Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub usługowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych.      

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.     

Proces inwestycyjny IPOPEMA TFI:

- mieszkania nabywane tylko po gruntownym due diligence dewelopera,
- inwestycja w mieszkania w fazie off-plan umożliwia przejęcie przez Fundusz nawet całej marży dewelopera,
- sprzedaż po oddaniu do użytkowania – premia w cenie mieszkania za gotowość,
- projekty w lokalizacji o niskim ryzyku podaży mieszkań,
- najlepiej usytuowane mieszkania w danej lokalizacji,
- mieszkania najbardziej poszukiwane czyli przede wszystkim dwu- i trzypokojowe o powierzchni 50 – 70 m2.

 

 

IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

2015-07-01

Przejęcie zarządzania ALIOR Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Otwartego przez Money Makers Spółka Akcyjna.

zobacz
2015-06-26

Informacja o stopie redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych złożonych przez uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-06-08

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych od uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-03-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż akcji

zobacz
2014-12-01

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż obligacji.

zobacz
2014-08-04

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz
2014-06-30

Informacja w sprawie spadku Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-06-23

Informacja na temat transakcji zbycia obligacji z IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do Spółki zależnej

zobacz
2014-06-17

Informacja w sprawie wykupu certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-05-06

W dniu 5 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy Alior SFIO. Nowym podmiotem zarządzającym wszystkimi subfunduszami Alior SFIO jest Money Makers S.A. z siedzibą w Warszawie.

2014-02-07

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IPOPEMA TFI S.A. podjął decyzję o wydłużeniu czasu trwania funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do dnia 29 grudnia 2015 r.

zobacz
 

You may need to install or upgrade Flash Player.

Get Adobe Flash player